Vergoeding

Vaktherapie kent verschillende vergoedingsstructuren:

Zorgverzekeraar

Vaktherapie kent een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit het aanvullende pakket en maakt geen aanspraak op het wettelijk eigen risico. Een groot gedeelte van de zorgverzekeraars vergoedt deze vorm van overige psychologische zorg.  Overzicht voor vergoeding van vaktherapie.

Werkgever

In het kader van PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Een serieus probleem waar werknemer en werkgever rekening mee moeten houden. Want zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten.

Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

In het Arbobesluit wordt deze eis in afdeling 4, artikel 2.15 nader uitgewerkt. Van werkgevers wordt verwacht dat zij een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen met een Plan van Aanpak. De onderwerpen hierin dienen zij ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook moeten werknemers worden voorgelicht over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die erop gericht zijn om deze te voorkomen of te beperken.

Het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer eveneens tegen werkdruk. Volgens artikel 7:658 heeft de werkgever immers een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet deze maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt.

Als werkgevers niet voldoende aandacht besteden aan het terugdringen van werkdruk, kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

DBC

Een DBC mag geopend worden door iemand die opgenomen is in het BIG-register en bevoegd & bekwaam is om patiënten te classificeren volgens de systematiek DSM-V. Dit wordt dan hoofdbehandelaar genoemd. Een GZ-vaktherapeut mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de 2e lijns behandeling uit te voeren. Dit wordt dan hulp door derden, taakdelegatie of hulppersoneel genoemd. Voorheen werd dit de verlengde arm-constructie genoemd. Het is echter zo dat de mogelijkheid tot inzetbaarheid van een GZ-vaktherapeut per zorgverzekeraar verschilt. In de DBC spelregels is vaktherapie wel opgenomen in de DBC beroepentabel van behandelaars. Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut aanwijzen tot behandelaar.

Zelf betalen 

Wanneer vergoeding via de zorgverzekeraar, werkgever of vergoeding uit het DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is niet aan de orde is, kunt u ervoor kiezen een vaktherapeutische behandeling zelf te betalen.

PGB (Persoonsgebonden Budget)

Op basis van de Jeugdwet kan vaktherapie via de gemeente worden vergoed, middels een PGB voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

U wendt hiervoor zich tot het loket Jeugdhulp of CJG van uw gemeente. Dit is een traject dat u zelf dient aan te vragen en te onderbouwen. Een voorwaarde die een gemeente stelt is dat deze zorg niet door een al gecontracteerde instelling gegeven kan worden en/of kunt motiveren waarom het Zorg in Natura aanbod niet passend is. Vaktherapie is erkend als een eigen specialisme en een veilige, kwalitatief goede vorm van jeugdhulp. (Dit is dat ook de reden dat een gz-vaktherapeut niet opgenomen hoeft te zijn in het SKJ).

Voor volwassen kan vaktherapie soms worden vergoed in de vorm van begeleiding vanuit een PGB-WMO.

De WMO is er voor volwassenen die door hun beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en om allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken. Lukt het u niet op eigen kracht, vanwege lichamelijke/(licht) verstandelijke/zintuiglijke beperkingen of psychiatrische problemen en hebt u geen hulp uit uw omgeving, dan kunt u een beroep doen op de WMO.

U kunt aanspraak maken op het PGB budget van de gemeente waarin u woont.

SUBSIDIE

Soms vergoedt de gemeente of een gemeentelijke instelling een project.

Met vragen over vergoedingen of een andere vorm van financiering mag u ons vrijblijvend benaderen.